Курстың/пәннің/юниттің атауы - Физика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының...


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика.

^ Пәннің коды - Inf1102

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1 семестр

Кредиттер саны – 3 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Алибаева Н.Е., аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: студенттердің ақпараттарды алу, түрлендіру, беру, сақтау процестері туралы негізгі білімді сапалы және нақты меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету қазіргі заманғы қоғамның дамуында ақпараттық технологияның ролі және бүкіл әлемдік ғылыми көріністі қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін студенттерге жеткізумен анықталады. Ақпаратты қорғау әдістері, ЭЕМ-дегі локальды және глобальды желілер, ақпараттық процестер және жаңа технологиялар жайында теориялық білім беру; өмірге керекті есептерді шығару үшін компьютерлік техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды пайдалану; мәтіндік редактор, кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін көрсету, деректер қорын құруды және кез-келген қолданбалы программалармен жұмыс жасау.

Деректемелер/пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Информатика ғылым жəне техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика құрылымы. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Деректерді тасымалдаушылар. Деректермен жұмыс істеу операциялары. Буль алгебрасы. Графтар және ағаштар. Компьютердің логикалық элементтері. Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару жəне тоқтату. Компьютер жадысының құрылғысы. Енгізу-шығару құрылғылары. Есепті шешудің стратегиялары және шешімді іздеу. Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру. Блок-схема алгоритмінің графикалық өңделуі. Ақырғы автоматтар. Пост және Тьюринг машиналары. Бағдарламалаудың негізгі конструкциясы. Заманауи қолданбалы бағдарламалық қамтамаларға шолу. Ақпараттарды өңдеу құралдары. Кестелік процессорлар. Баспа жүйелері. Деректер қорын басқару жүйелері. Графикалық редакторлар. Мультимедиялық қосымшалар. Операциялық жүйелердің негізгі концепциялары. Желілер мен телекоммуникациялар. Web-қосымшаларын жасау технологиялары. Ақпараттық қауіпсіздік және оны құрушылар. Антивирустық бағдарламалар. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. «Электронды үкімет» инфрақұрылымы. Бизнес-үрдістерді талдау және құру технологиялары. Техникалық тапсырмаларды жасау принциптері. «E-Learning» электронды оқыту негізі. Электронды оқыту әдістері. «E-Learning» ортасының негізгі компоненттері. Білімді бағалау әдістемесі. «E-Learning» ортасын құрудың заманауи технологиялары.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office 2000 в целом. СПБ:БХВ-Санкт-Петербург.2001г.

2. Вильямс Микки. Программирование в Windows 2000г. Энциклопедия пользователя. Издательство «Диа-Софт» - 2000 г.- 640 с.

3. Левин И.Н. ПК для пользователей. Киев: Диалектика, 2000 г.

4. Лавренов С.М. Excel. Сборник примеров и задач. М: Финансы и статистика, 2001 г.

5. Золотова С.И. Практикум по Access, М.: Финансы и статистика, 2001 г.

6. Олифер. Компьютерные сети. М: Финансы и статистика, 2001 г.

7. Симонович С.В. Информатика, Базовый курс. Питер 2001 г.

8. Алексеев А.П. Информатика 2002. Москва 2002 г.

9. Автоматизированные тесты по темам: Операционная система MS-DOS, NC, архиваторы, компьютерные вирусы.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері - лекциялық және лабораториялық сабақтар; сабақтарда интерактивті тақталарды қолдану, сұрақ-жауап, лабораториялық сабақтарда компьютерді қолдана отырып, тапсырмалар орындау, тест сұрақтары, презентацияны қолдану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: компьютерлік сыныптар, электронды оқулықтар, кітапхана қоры, интернет жүйесі, интерактивті тақта.


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Өміртіршілігі қауіпсіздігі негіздері.

Пәннің коды - OKN1103

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы – 2-оқу жылы

^ Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Жиенбаева Л.Б., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Төтенше жағдай кезінде халықты қорғауды, кезек күттіруге болмайтын жұмыстарды жүргізу мен ұйымдастырудың негіздерін үйрету,

Оқыту барысында студенттерді қоғам алдындағы жауапкершілікті сезінуге осы пән міндеттерінің маңыздылығын терең игеруге бейімдеу

Деректемелері/Пререквизиттері: Физика, экология, химия

Курстың/пәннің мазмұны: Курстың негізгі мәселелері, маманды дайындаудағы ролі. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтудың ұйымдастырушылық және теориялық негіздері. Төтенше жағдайлар жіктелуі. «Адам-өмір сүру ортасы» жүйесіндегі қауіптердің жіктелуі. Ағза қорғанысының табиғи жүйелері. Жарақат зақымдарды, аса қауіпті инфекцияларды, ауыр сырқаттарды тануға, дәрігер алдындағы жедел көмек көрсетуге үйрету. Өндірістік ортаның жағымсыз факторларын жіктеу. Өндірістік қызметті ұйымдастыру негіздерін тіршілік қауіпсіздігінің қазіргі заман талаптарына сәйкес оқу.

Ұсынылатын әдебиет:

1

Суворовцев.А.А., Мельников Е.Н., и др. «Безопасность жизнедеятельности».

Учебное пособие. АЧС РК. 2004г.

2

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов –Москва. Высш школа, 2002

3

Белов С. В. и др. Безопасность жизнедеятельности. - Москва Высш.школа, 2001.

4


Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие, книга 1-Алматы: Республиканские курсы ЧС и ГО, 2002

5

Тіршілік қауіпсіздігі . Оқу құралы, 1-2 кітап. –Алматы : Республика курстары

ТЖ және АҚ, 2003 ж.

^ Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері-лекциялық және практикалық сабақтар; интрактивті әдістер- шағын топтарда жұмыс, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет кластары, электронды білім ресурстары, (РЖООЭК – республикалық ЖОО аралық электрондық кітапхана), электронды кітапханалар ресурсы.


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану.

Пәннің коды - Ale1104

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы – 2-оқу жылы

^ Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Рысқұлова Г., аға оқытушы

Курстың мақсаты: Студенттерге болашақ мамандар ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттестікпен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлемдік қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік беру.

Деректемелер/Пререквизиттері: - Қазақстан тарихы, Мәдениеттану.

^ Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтану - әлеуметтік дүние, тұлғаның әлеуметтік өзара қатынастарын қарастырып, адамдар өз өмірін қамтамасыз етіп қоғамдық қатынастарды реттеу үшін, ұрпақ қалдырып қоғамның біртұтастығын сақтап қалу мақсатында құрған күрделі әлеуметтік жүйелер, әлеуметтік институттар туралы ғылым. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Арнайы әлеуметтанулық теориялар және әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдістері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері - Алматы, Экономика,2004ж

2. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану - Алматы, Ғылым, 2003ж

3.Әженов М., М.Садырова Қоғамның әлеуметтік құрылым - Алматы, Қазақ университеті, 2002ж

4.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы - Алматы, Қазақстан, 2006ж

5. Қазақ даласының ойшылдары (ІХ-ХІІғғ.) - Алматы: Ғылым,1995ж

6. Абай Қара сөздері - Алматы, 1993ж

7. Тажин М., Аяған.Б. Социология негіздері - Алматы,1992ж

8. Сорокин. П. Человек. Цивилизация. Общество. - Москав,1992ж

9. ҚР Конституциясы. - Алматы, 1995 ж.

10. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». 28 қаңтар, 2011жыл. Егемен Қазақстан

^ Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан - тест, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (Республикалық ЖЖЖ аралық электронды кітапхана).


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму

Пәннің коды - Etd1105

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Избасарова Ж.Ж., аға оқытушы, магистр

^ Курстың мақсаты (оқудың болашақтағы мақсаты мен пайда болған құзіреттілік) - ºàçiðãi ýêîëîãèÿëûº æà¹äàéäû òåðå» ò¾ñiíäiðå îòûðûï, ýêîëîãèÿëûº áiëiì æ¾éåñií ºàëûïòàñòûðó, ºîðøà¹àí îðòàíû ºîð¹àó, ñîíûìåí áiðãå ½¹ûíóìåí áiëiì ä¸ðåæåñiíi» æî¹àðû áîëóûíà ûºïàë åòó áîëûï òàáûëàäû.

Деректемелер/пререквизиттері: Биология

Курстың/пәннің мазмұны: Áèîëîãèÿëûº æ¾éåëåðäi» ýêîëîãèÿëûº íåãiçäåði: À¹çàëàр (àóòýêîëîãèÿ) ýêîëîãèÿñû; Ýêîëîãèÿëûº ôàêòîðëàð. Àáèîòèêàëûº, биотикалық, антропогендік ôàêòîðäû» ¸ñåðiíi» æàëïû заңäûëûºòàðû. Ïîïóëÿöèÿëàð (äåìýêîëîãèÿ) ýêîëîãèÿñû. Ïîïóëÿöèÿíû» íåãiçãi ºàñèåòòåði. Биотикалық факторлар. Á¸ñåêåëåñòiêòi û¹ûñòûðó åðåæåñi. Áiðëåñòiêòåð ìåí ýêîæ¾éåëåð (ñèíýêîëîãèÿ) ýêîëîãèÿñû. Ýêîæ¾éåíi» íåãiçãi òèïòåðiíå ñèïàòòàìà. Ýêîæ¾éåëåðäi» ýíåðãåòèêàñû. Ýêîæ¾éåëåðäi ½éûìäàñòûðó, ¼íiìäiëiê çà»äàðû æ¸íå äèíàìèêàñû. Биосфера - ғаламдық экожүйе. Биосфера, оның шекаралары. Тірі заттардың негізгі қызметі мен қасиеттері. Биосферадағы заттар айналымы.

Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиет:

14. Петров К.М. «Общая экология» Учебное пособие. Химия, 1997 г.

15. Сағымбаев Ғ. «Экология негіздері» Алматы, 1995 ж.

16. Сқақов А. Есмұратов Ш., Шайқақов Ж, Елеуов К. «Экологиялық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі» Алматы, 1996 ж.

17. Шилов И.М. «Экология»-М. Высшая школа, 1998 г.

Қосымша әдебиеттер:

18. Боголюбов С.А. Экология. Учебное пособие. – М. 1999.

19. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы – М., 1985.

20.Вернадский В.А. Прикладная экология. – М., 1996.

21. Герасимов В.А. Охрана природы: принцыпы, проблемы, приоритета. Москва, 1992.

22. Канаев А.Т., Сагындыков С.З. Экология окружающей среды. Казакстан. Алматы, 2002.

23. Новиков Ю. Экологическая окружающая среда и человек.

24. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Москва, 1990.

25. Саданов А.К., Сванбаева Г.З. Экология.

26. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алматы, 1991.

27. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология – М.: Изд-во МГУ, 1980.

28. Чернов Н.М., Былов А.М. Экология – М.: Просвешение, 1987.

Сабақ беру әдістері – дәстүрлі дәрістік, эвристикалық, тренинг және ақпараттық-инновациялық оқу әдістері мен технологиялар.

Бағалау әдісі/нысаны - әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі – қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай (талап) - кітапхана қоры, материалдық база: электрондық оқулықтар, интерактивтік тақта, электронды білім ресурстары, зертханалық жабдықтар.


^ Название курса/дисциплины/юнита: Русский язык

Код дисциплины : K (O)t-1102

Тип дисциплины: общеобразовательные, обязательный компонент

Год обучения : 1-год обучения

^ Семестр обучения : 1,2

Количество кредитов: 6

Ф.И.О.лектора/профессора: Наметша Р.С., старший преподаватель

Цель курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции): расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, овладения граммати-ческими формами и конструциями на уровне их употребления в речи. Овладение лексичес-ким и термонологическим минимуом по специальности. Построение различных типовв ре-чевой деятельности: беседа, описание, информирование.

Пререквизиты:

Содержание курса/дисциплины: Грамматические формы и конструкции в функциональ-ном аспекте, Реппродуцирование адапттированных и продуцирование несложных прагмати-ческих текстов, диаологических и монологических высказывании в устоной и письменной форме, на темы, актуальные для социально-бытовой и профессиональной сфере, по разным видам речевой деятельности, говорению, аудированию, чтению, письму. Развитие учебно-профессиональной речи: вырботка умений и навыков чтения, слушания, конспектирования литаратуры по специальности.

Рекомендуемая литература:

1. Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. Алматы, 2005 г.

2. Дудников А.В. и др. Русский язык. М., 1981 г.

3. Ворожбицкая И.И. и др. Русский язык. Москва. 1987 г.

4. Городилова Г.Г. и др. Практикум по развитию речи. Учебное пособие для педагогических институтов. Л., 1988 г.

5. Греков В.Ф., Крючков С.Е. Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку. Москва. 1966 г.

6. Метса А.А. и др. Русский язык. Москва. 1991 г.

7. Надежина И.Ф. и др. Учебник русского языка: Для национальных групп неязыковых вузов. 3-е изд. М., 1985 г.

8. Насырова М.Р. Практический курс русского языка. Алматы. 1991 г.

^ Методы преподавания: лекция, практика, проблемные методы обучения, деловая игра, мо-дульная технология, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный метод, час-тично-поисковые или эвристические методы.

^ Методы формы оценки: буквенно-рейтинговая система, посещаемость, активность на заниятиях, групповая презентация, выполнение практических задач

Язык обучения : русский

Условия (требований для обучения специальности (ступени): библиотечный фонд, материальная база, вертуальная лаборатория, интерактивная доска, электронные учебники, электронно-образовательные ресурсы.


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экономикалық теория негіздері

Пәннің коды - Ektn2107

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу жылы – 2-оқу жылы

^ Оқу семестрі - 3 семестр

Кредиттер саны – 2 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні - Тоқжолов Б.А., аға оқытушы

Курстын мақсаты: Студенттердің заман талабына сай экономикалық ой-өрісін кеңейту болып табылады. Ол қазіргі демократиялық қоғам идеясымен жаңа қағидаларға сүйеніп, ұлттық және әлемдік экономикалық ойларға бағытталуы қажет. Қазақстан Республикасындағы жаңа қатынастардың сапалы экономикалық жүйесінде болуын талап етеді№

Деректемелері/Пререквизиттері: Математика. Құқық негіздері. Саясаттану.

^ Курстың/пәннің мазмұны: Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық категориялар және заңдар, экономикалық үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік қатынастары және экономикалық жүйелер типтері. Нарықтың қалыптасу заңдары және посткеңестік елдердегі нарықтың құрылу ерекшеліктері; нарықтың негізгі заңдары мен категориялары; жеке ұдайы өндірістің қағидалары, шығындардың қалыптасу ерекшеліктері мен түрлері, өндірістік факторлар нарығының, олардың бағасы мен табысының ерекшеліктері. Микро және макродеңгейдегі экономика мәселелерінің өзара байланысы, макро-экономиканың қызмет ету заңдылықтары; экономикалық өсу және оның түрлері; экономикалық цикл және әлеуметтік-экономикалық циклдылық мәселелері. Қазіргі экономикалық жүйедегі мемлекет. Қоғам дамуындағы экономикалық теорияның орны мен рөлі. Экономиканың негізгі мәселелері. Экономикалық категориялар және заңдар, экономикалық үрдістерді оқу әдістері, ерекшеліктері. Меншік қатынастары және экономикалық жүйелер типтері.


Ұсынылатын әдебиет:

1. Экономикалық теория. Оқу құралы. - Алматы, 1999;

2. Жалпы экономикалық теория. Оқулық / Редактор жетекшісі Шеденов Ө.Қ. – Алматы-Ақтөбе, 2002;

3. Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері. – Алматы, 2002;

4. Байгісиев Н. Халықаралық экономикалық қатынастар. Оқу құралы. - Алматы, «Санат», 1998;

5. Видяпин В.И. Экономическая теория. – Москва, 2001;

6. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. Изд. 3-е. СПб, ГУЭФ, 2000;

7. Жунісов Б.С., Мамбетов Ұ.Е., Байжомартов Ұ.С. Нарықты экономиканың негіздері. Оқу-әдістем елік құралы. – Ақтөбе, 1993.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

^ Бағалау әдісі: : Әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: Компьютер класы, кітапхана қоры, интернет ресурстары, интерактивті тақтаны пайдалану.


^ Курстың/пәннің/юниттің атауы: Шетел тілі

Пәннің коды - ShT2108

Пәннің типі – жалпы білім беру, міндетті компонент

Курс/пән деңгейі - 1 курс

Оқу жылы – 1-оқу жылы

Оқу семестрі - 1-2 семестр

Кредиттер саны – 6 кредит

Дәріс берушінің аты-жөні: Оспанова Б.Ж., аға оқытушы

^ Курстың мақсаты: Студенттерді күнделікті өмірде, тұрмыста кездесетін формалар, ауызекі сөйлесу тілі және белгілі бір мамандық саласында күнделікті, өмірде, кәсіби қарым-қатынас жасағанда шет ел тілін белсенді қолдана білуге үйрету. Сонымен қатар оқу бағдарламасында белгіленген шектеулі сағат көлемінде студенттерге мамандығы бойынша шет ел тілінде кәсіптік бағдарда білім берумен қатар этномәдени, рухани тақырыптардан ақпарат беріп, соның нәтижесінде жаратылыстану және гуманитарлық саладағы болашақ мамандарды оқытуды гуманизациялауды іске асыру.

Пререквизиттер: Жоғары оқу орнына дейінгі білім алушылардың шет тілі курсынан мектеп бағдарламасы аясында меңгерген біліктіліктерін және ауыз екі тіліндегі сөйлесім, жазылым, оқылым, тыңдалым дағдыларын ескеру.

^ Бағдарламаның қысқаша курсы: Шет ел тілі курсын меңгеру барысында студент төмендегі талаптарды меңгеруі тиіс:


4977839261439930.html
4977996816180897.html
4978102687797066.html
4978188661360888.html
4978242084597545.html