Методика визначення оцінки Зразок титульного аркуша Методологічні вказівки по позробці та проведенню вимірів залишкових знань та оформленню їх результатів - страница 7


^ В. Проведення вимірів залишкових знань і оформлення їх результатів

У даному розділі приводяться зведення про проведення вимірів залишкових знань і оформлення їх результатів при розробці комплексу матеріалів навчально-методичного забезпечення спеціальностей, а також при акредитації і атестації спеціальностей і ВУЗ’ов (акредитаційний самоаналіз спеціальності і ВУЗ’а, акредитаційна експертиза, формування акредитаційної справи).

Для виконання ККР притягуються всі групи студентів кожної спеціальності, яка або акредитується, або є способом діагностики якості вищої освіти після завершення студентами вивчення певної дисципліни. У поведінці ККР повинні брати участь не менше 90 % облікового складу групи, які перевіряються. При цьому відповідно до вирішення голови експертної комісії можуть застосовуватися як ККР, розроблені безпосередньо даним учбовим закладом, так і ККР, розроблені іншими ВУЗ’амі такого ж рівня, і затвердженими в установленому порядку.

ККР виконують студенти, починаючи з ІІ-го курсу і закінчуючи останнім курсом. Повинні перевірятися знання по дисциплінах, вивчення яких закінчилося в попередньому семестрі або в попередньому році вчення. Дисципліни, по яких проводитимуться виміри залишкових знань, призначаються вибірково, рівномірно по гуманітарному, фундаментальному і професійному блоках дисциплін учбового плану. При цьому кожна учбова група може написати ККР не менше, ніж по двох дисциплінах. Як правило, студенти однієї групи можуть проходіть виміри залишкових знань не більше, ніж по одній дисципліні в день.

При призначенні аудиторій для проведення вимірів знань учбова частина ВУЗ’а керується вимогою забезпечення кожного студента окремим робочим местомом (за столом – один студент). Учбова частина забезпечує підготовку для кожного студента листів для виконання ККР (з кутовим штампом учбового закладу, а також бланки оцінних відомостей з вказівкою прізвищ, імен і по батькові студентів по списках груп. Форма відомостей оцінки виконання ККР по окремих групах приведена в таблиці. 12, форма графіка проведення ККР – в таблиці. 11, форма титульних листів проведення ККР – в таблиці. 15, форма звідних результатів виконання ККР студентами окремої групи приведена в таблиці. 13, а звідна ведомость виконання ККР за фахом і по ВУЗ’у – в таблиці. 14.

У годину, позначену в розкладі, у присутності експерта викладач, відповідальний від кафедри за проведення ККР, роздає студентам проштамповані листки, варіанти завдань, дає довідку про мету і завдання перевірки знань, відповідає на можливі питання студентів відносно вмісту ККР, вимог по їх виконанню, критеріїв оцінки і методики її визначення. У відомості, складеній формою таблиці. 11 і 12, фіксуються відсутні студенти (за списком).

Через чверть години після початку роботи із студентами викладач, відповідальний від кафедри, покидає аудиторію і після цього ККР виконується студентами в присутності лише експерта. Присутність в аудиторії інших людей в цей час не допускається. При встановленні такого факту результати виконання комплексних робіт групою акумулюються і здійснюється повторний вимір.

За наявності в роботі студента великої кількості виправлень, закреслень і так далі робота оцінюється незадовільною оцінкою.

У міру виконання роботи студенти здають експертові робочі листки і покидають аудиторію.

Завідувач відповідної кафедри ВУЗ’а забезпечує перевірку у присутності члена експертної комісії силами викладачів кафедри і притягнених до перевірки представників інших ВУЗ’ов, виконання студентами контрольних робіт, заповнення оцінних відомостей, опечатання в конверти матеріалів проведеного виміру знань. У конверти вкладаються тексти контрольних робіт студентів. На конверті позначаються реквізити учбового закладу, форма вчення, курс, група, кількісний склад студентів за списком, а також тих, які брали участь в роботі, число відсотків студентів, що отримали відповідні оцінки по національній і шкалі ECTS, середній відсоток по групі і середній бал по групі по даній ККР і по попередній ККР для діагностики якості вищої освіти або при акредитаційному самоаналізі. Ця сторона конверта підписується учбовою частиною ВУЗ’а. Конверт здається голові експертної комісії.

Оцінні відомості по групах включаються в акредитаційну справу. Копії цих відомостей разом з конвертами залишаються у ВУЗ’е і зберігаються на правах архівних документів.

За результатами виконання ККР складаються звідні відомості, яка включається в акредитаційну справу. Звідні дані по спеціальностях підписуються керівником експертної комісії.

Виводи по виконаній ККР повинні стати предметом ретельного аналізу керівництвом ВУЗ’а і відповідних кафедр з метою виявлення недоліків в підготовці фахівців і розробці способів по їх усуненню.


Таблиця 10

^ УЗГОДЖЕНО: ЗАТВЕРЖДЕНО:

Голова експертної Ректор ________________

Комісії МОН _______________________

______________ ________ «____» _________ 200__ р. Ф.І.О. (підпис)


«____» _________ 200__ р.


^ ГРАФІК

проведення комплексних контрольних робіт

студентами ____________________ факультету

___________________________________________

(найменування ВУЗ’у)
п/п

Спеціаль-ність

Дисциплі-на

Група

Дата

Час

Аудито-рія

Викладач

Експерт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3n–2

n–1

nПроректор (декан) ___________________ _______________

Ф.І.О. підпис

«____» ______________ 200___ р.

Таблиця 11


Спеціальність ______________________ Група _____________

Факультет ______________________ Курс _____________


ВІДОМОСТЬ № _____

результатів виконання студентами

комплексної контрольної роботи

по ______________________________________________________

найменування дисципліни

Дата проведення ККР __________________________

Екзаменатор _______________________________

учбове звання, Ф.І.О.

Експерт _______________________________

учбове звання, Ф.І.О.

№№

за списком

Ф.І.О. студента

Оцінка за виконання ККР під час поточної діагностики

Оцінка за виконання ККР під час акредитаційного самоанализу *

Оцінка за виконання ККР під час акредитаційної експертизи

Підпис екзамена-тора

Підпис експерта

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1


1


2


3


n–2


n–1


n


*) Вказати, самоаналіз проводиться за спеціальністю або по ВУЗ’у.

Таблиця 12

^ Звідні результати виконання ККР

студентами групи _________________

факультету ________________________

ВУЗ’а _____________________________п/п

Найменування показників

Значення показників для окремих типів ККР

поточна діагностика якості освіти

акредитаційний самоконтроль

акредита-ційна експертиза

специаль-ности

ВУЗ’а

1

2

3

4

5

6

1.

Кількість студентів у групі – всього, чол.

2.

Кількість студентів, не з’явив-шихся на ККР

всього
3.
4.

у тому числі

з поважної причини

чол.

5.

%

6.

з неповажної причини

чол.

7.

%

8.

Кількість студентів, писавших ККР

чел.

%

9.

Кількість студентів, отримавших оцінки*

А(5)

кількість

10.

%

11.

В(5)

кількість

12.

%

13.

В(4)

кількість

14.

%

15.

С(4)

кількість

16.

%

17.

D(3)

кількість

18.

%

19.

E(3)

кількість

20.

%

21.

Fx(2)

кількість

22.

%

23.

F(2)

кількість

24.

%

25.

Середний бал, бал

26.

Абсолютна успішність, %

27.

Якість вчення

28.

Керів-

ники

Декан

Ф.І.О.

29.

учбове звання

30.

підпис

31.

Екзаменатор

Ф.І.О.

32.

учбове звання

33.

підпис

34.

Експерт

Ф.І.О.

35.

учбове звання

36.

підпис

*) Не у дужках наведені оцінки за шкалою ECTS, в дужках – за національною шкалою оцінювання знань.

Таблиця 13

^ ЗВІДНА ВІДОМІСТЬ

результатів виконання комплексних контрольних робіт при

4976641716266209.html
4976756903033778.html
4976949257400396.html
4977053363384949.html
4977179008365320.html